Etiske regler

COPE forpligtiger sig til følgende etiske regelsæt. Dette gælder også for terapeuter/coaches der har tilknytning til- og løser opgaver for COPE.

§ 1. En terapeut/coach skal støtte en klients mål og eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for egne interesser.

§ 2. En terapeut/coach møder klienten fordomsfrit uanset fx; alder, køn, etnicitet, national oprindelse, seksuel orientering, religion/spirituel overbevisning, handicap, eller kriminel historie.

§ 3. En terapeut/coach har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten, herunder om der foreligger et klientforhold, samt at overholde persondataforordningen.

§ 4. En terapeut/coach kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke. Dette gælder fx også, hvis en virksomhed, myndighed eller arbejdsgiver betaler for klientens samtaler.

§ 5. Al journalføring m.v. må kun ske med klientens samtykke, og skal opbevares så tavshedspligten sikres.

§ 6. En terapeut/coach skal ligeledes sikre tavshedspligt om klienten, i grupper som under supervision.

§ 7. En terapeut/coach er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til skade eller til fare for parterne/andre.

§ 8. En terapeut/coach må ikke udnytte sin funktion, hverken til fordel for sig selv, eller på måder der kan være til skade for klienten.

§ 9. En terapeut/coach må ikke have en intim privat relation til en klient. Ligeledes bør
forretningsmæssig omgang undgås, så et neutralt professionelt udviklingsarbejde kan bevares intakt.

§ 10. En terapeut/coach har ansvar for, at en igangværende proces altid afsluttes på en faglig forsvarlig måde. Evt. ved henvisning til anden relevant form for proces eller en anden terapeut/coach.

§ 11. En terapeut/coach skal henvise klienten til anden side, hvis en relevant professionel kontaktform ophører, eller en terapeut/coach ikke længere er kompetent til at arbejde med de mål, problemer, udviklingsområder eller opgaver klienten har som sit ønske.

§ 12. En terapeut/coach arbejder alene med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at klienten besidder fuld realitetsopfattelse.

§ 13. En terapeut/coach har et ansvar for at vedligeholde og udvikle sit eget faglige niveau ved at tage supervision, efteruddannelse og fortsætte med en relevant personlig udvikling.

§ 14. Får en terapeut/coach personlige problemer, skal denne i samråd med en fagligt kvalificeret supervisor vurdere egen faglig habilitet.

§ 15. En terapeut/coach skal have et regelret forhold til såvel myndigheder som kolleger.

Etiske regler for terapeuter